پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۲
کد خبر42700

سينماي مستند با ارزشترين گونه سينماي ايران است

وحید موساییان.jpg

شهریارنیوز: وحید موسائیان سیمانی مستندساز سينما معتقد است: سينماي مستند با ارزشترين گونه سينماي ايران است، چرا که واقعيت و حقيقت را بيان مي کند. 

وی گفت: جشنواره بين المللي سينما حقيقت جايگاه اصلي خودش را پيدا کرده است و حالا پس از گذشت چند دوره مي توان با نگاهي آسيب شناسانه به بررسي آن پرداخت.
این مستند ساز افزود: از مشکلات مستند سازان در جشنواره های مختلف عدم احترام به ساختار و نگاه کارگردان است ؛ به اين معنا که آنها فيلم را به دليل فيلم بودنش و نه به دليل نوع نگاه و تفکر کارگردان آن انتخاب کنند.
موسائیان ی ادامه داد: متاسفانه ما از نظر تحقيق و پژوهش در زمينه مستند سازي ضعيف هستيم و اين مسئله فقط به دانش شخص فيلمساز برنمي گردد و عدم سرمايه گذاري مناسب روي پروژه هاي مستند، يکي از داليل مهم اين نقيصه است. 
وی اضافه کرد: براي مثال مستند سازي از مراحل خشک شدن يک مرداب، به چندين ماه فيلمبرداري نياز دارد و کارگردانان به دليل همين مشکل، از يک سري تحقيقات دست برمي دارند. 
این مستند ساز حرفه ای تاکید کرد: مشکل ديگر ما در اين زمينه نداشتن آرشيو است، براي مثال اگر بخواهيم فيلمي در باره فلسطين بسازيم، با عدم دسترسي به آرشيو، ساخت آن غير ممکن خواهد بود. وقتي ما به تصاويري مستند مثال از جريان پيروزي انقالب اسالمي نياز داريم، اولين کاري که مي کنيم مراجعه به مستندهايي است که در آن زمان ساخته شده اند.
وی اين فيلمها بخصوص براي نسل فعلي که تجربه زندگي در آن دوره را نداشته اند، منابع بسيار با ارزشي است. اما پرسشي که در اينجا مطرح مي شود اين است که اگر اين آرشيوها در دسترس ما نبود، چه اتفاقي مي افتاد؟
این فیلم ساز در باره اهميت سينماي مستند در دنياي کنوني اظهار کرد: وقتي فيلمي از کشور ما به ديگر کشورها مي رود، نظر آنها در باره ما واقعي تر مي شود. از سوي ديگر زماني که فيلمساز خارجي با فيلمش به ايران مي آيد نيز همين اتفاق مي افتد.
وحید موسائیان سیمانی ادامه داد: به همين دليل اگر ما بتوانيم سينماي مستند را هر چه بيشتر توسعه بدهيم، بسياري از مشکالتي که در سطح بين المللي با آنها روبه رو هستيم برطرف خواهد شد. به همين دليل »سينماي مستند« با ارزشترين گونه سينما ايران است، چون واقعيتها را ارائه مي کند؛ واقعيتهايي که مي توانند مستند باشند.

ارسال نظر