شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۵
کد خبر44581

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز آگهی مزایده منتشر کرد

مزایده.jpg

شهریارنیوز: سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز برای واگذاری غرف نیم گز، آگهی مزایده منتشر کرد

به گزارش شهریار، متن کامل آگهی مزایده واگذاری غرف نیم گز بدین شرح است:

به استناد بند 20 مصوبه شماره 83/8968-27/12/96 شورای سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری 46 باب غرفه نیمگز و 2 باب غرفه خدماتی را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی برای هر غرفه با شرایط عمومی و به مدت یکسال به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.

 

آگهی مزایده 

 

به استناد بند 20 مصوبه شماره 8968/83-96/12/27 شورای سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری 46 باب غرفه نیمگز و 2 باب غرفه خدماتی را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی برای هر غرفه با شرایط عمومی و به مدت یکسال به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.

1. مدت قرارداد از تاریخ تحویل به مدت یک سال شمسی می باشد.

2. قیمت پایه هر غرفه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که در اسناد مزایده ارایه خواهد شد.

3. مدت قبول پیشنهادات از روز پنجشنبه مورخه 97/1/16 تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 97/1/29

می باشد و پیشنهادها راس ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخه 97/1/29 مفتوح خواهد شد.

4. مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.

5. داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر- خ توانیر شمالی – جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.

6. چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

7 . هزینه های چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی به عهده برندگان مزایده می باشد.  

8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

9. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 

      

       تاریخ انتشار : 97/1/16

 

 

 

جواد صدیقی - مدیرعامل 

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری تبریز

ارسال نظر