پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰
کد خبر62913

مناقصه عمومی اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز

مناقصه

اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز در نظر دارد اجرای عملیات با اطلاعات عمومی ذیل را را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.

موضوع مناقصه :

نگهداری تاسیسات و خدمات دندانپزشکی و مامایی درمانگاه امام رضا (ع)

برآورد اولیه :

 سه میلیارد ریال

حداقل رتبه لازم :

 داشتن رزومه کاری مرتبط با موضوع مناقصه

سپرده شرکت در مناقصه :

صد و پنجاه میلیون ریال

-  لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت و رزومه کاری مرتبط با موضوع مناقصه دعوت می شوداز تاریخ نشر آگهی جهت خرید اسناد و مدارک مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۳۲۴۳۰۰۹ بنام شهرداری تبریزنزد بانک ملی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۹ به امور قراردادهای شهرداری واقع در خیابان آزادی مابین ابوریحان و حکیم نظامی نبش لاله زار جنوبی ساختمان شهرداری تبریز طبقه پنجم مراجعه نمایند.

- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ۲۵/۳/۱۳۹۹ و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری تبریز می باشد.

-  پیشنهادات واصله راس ساعت ۳۰/۱۴ روز یکشنبه مورخ۲۵/۳/۱۳۹۹در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در زیرزمین آدرس فوق الذکر بازگشایی خواهند شد.

- شهرداری در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار است.

-  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

-  برابر مقررات هیچکدام از اعضای شرکت کننده نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

-  هرگاه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری تبریز ضبط می گردد.

- مدت اعتبار پیشنهاده ۹۰ روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها می باشد.

- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری (موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداری) می باشد

-  سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه درج گردیده است و جزء لاینفک قرارداد می باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
9 + 0 =