آغاز اجرای طرح اخذ "عوارض پسماند" از اماکن عمومی فعال در تولید زباله