اخذ گواهینامه فنی کارخانه آسفالت شهرداری تبریز از مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی