افزایش دوبرابری فضاسازی تبلیغاتی انتخاباتی نسبت به دوره‌های پیش