بازدید سفیر ایران در ارمنستان از غرفه سازمان فناوری اطلاعات