برنامه‌های محتوایی روابط‌عمومی، انعکاس مسیر بالنده شهر