بهره‌گیری از تجارب گردشگری ژاپن در مراودات فرهنگی و گردشگری