تخفيف 20 درصدی در هزینه های صدور پروانه های فعالیت ، اشتغال و تمدید رانندگان ناوگان باری تا 29 بهمن