تسهیل مراحل اخذ پروانه فعالیت خودروهای حمل بار درون شهری تبریز و آذربایجان شرقی