ساماندهی باربران بازار بزرگ تبریز با همکاری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و شهرداری منطقه هشت