شرایط جدید تامین ارز مسافرتی در شعب منتخب بانک ملی ایران