ممانعت از ورود خودروهای بدون برگه و برچسب معاینه فنی خودرو