نقش هنرمندان در میزبانی تبریز ۲۰۱۸ بسیار مهم و اساسی است