پاکیزگی شهر در سایه تلاش شبانه روزی پاکبانان محقق می شود